Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden door de klant.

Hij verklaart zich formeel akkoord met alle bepalingen. De nietigverklaring en/of ongeldigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoop- en bedrijfsvoorwaarden hebben niet automatisch de nietigverklaring en/of ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg. Uitsluitend de afwijkingen die het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord door het bedrijf-leverancier, kunnen de toepassing van de huidige algemene verkoopvoorwaarden wijzigen.

Ons aanbod blijft vrij van enige plicht zolang dat een bestelling met betrekking tot dit aanbod niet is goedgekeurd door de wederpartijen aan de hand van een ondertekende schriftelijke bevestiging.

Elke bestelling houdt de storting van een voorschot ter waarde van 30 % van het bedrag van de bestelling exclusief btw in.

Na goedkeuring van de bestelling kan deze niet worden geannuleerd en/of gewijzigd zonder het schriftelijke akkoord van het bedrijf-leverancier.
Een bestelling die door de klant-koper wordt verbroken, geeft het recht om een bedrag ter waarde van 50 % van het totaalbedrag exclusief btw dat op de bestelbon wordt vermeld, als compensatie te eisen.

De levertermijnen zijn indicatief en worden zo goed mogelijk nageleefd, maar kunnen geenszins formeel worden gegarandeerd. Eventuele vertragingen in de levering geven geen aanleiding tot een verzoek tot schadevergoeding.

Een tijdelijke opschorting van de levering kan worden gerechtvaardigd omwille van objectieve redenen waarover het bedrijf-leverancier geen vat heeft; een bestelling kan echter een definitieve annulatie door het bedrijf-leverancier tot gevolg hebben omwille van dwingende en onweerlegbare redenen.

Het bedrijf-leverancier is niet gebonden aan informatie in catalogi, folders, technische fiches en omschrijvingen, behoudens schriftelijke bepalingen die op de bestelbon worden vermeld. Het bedrijf-leverancier dient uitsluitend een antwoord te bieden voor fouten of nalatigheden die hij heeft begaan en niet voor deze door derden gepleegd.

Alle acties met betrekking tot de voorwaarden voor goederentransport worden uitgevoerd ten koste en op risico van de klant.
Bij de ontvangst van de goederen dient de klant de staat en conformiteit ervan te controleren en, indien nodig, een schriftelijke klacht binnen de 48 uur te richten aan de transporteur en/of het bedrijf-leverancier.

In geval van een klacht vanwege de klant met betrekking tot de kwaliteit en/of een fabricagefout evenals tot de uitgevoerde werken door het bedrijf moeten deze het voorwerp vormen van een klacht via een aangetekend schrijven binnen de acht dagen vanaf de officiële datum van ontvangst en vóor enig gebruik van het materiaal. Evenzo kan het bedrijf aan de klant verzoeken om het betwiste materiaal naar hem terug te sturen en/of om het ter beschikking te houden voor controle. Er kan geenszins en onder geen beding enige vorm van schadevergoeding worden geëist.

Klachten vormen geen reden voor opschorting van de verplichting tot betaling door de klant.

Het bedrijf-leverancier verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van gebruik dat niet conform is aan de technische specificaties en de gebruiksinstructies die bij het materiaal zijn meegeleverd.

Alle prijzen zijn exclusief btw. De bestellingen worden geacht via het hoofdkantoor van het bedrijf-leverancier te gaan en de facturen zijn contant betaalbaar op het hoofdkantoor zonder korting, en de betalingen kunnen geenszins afhankelijk zijn van bijzondere voorwaarden tenzij anders bepaald tijdens de bestelling.

In geval van een laattijdige betaling van de factuur heeft de gevolmachtigde recht op een jaarlijkse interest van 12 %, waarbij elke begonnen maand als een volle maand wordt beschouwd vanaf de factuurdatum zonder dat hij een nieuwe aanmaning aan de debiteur moet richten. Het factuurbedrag wordt verhoogd met een schadevergoeding gelijk aan 15 % van het werkelijk verschuldigde bedrag met een forfaitair minimum van € 75, kosten voor schuldvordering en justitie niet inbegrepen, en dit als schadebeding voor bijkomende administratieve kosten en commercieel verlies.
Het eigendom van het geleverde materiaal wordt pas overgedragen van zodra de factuur volledig is voldaan.

Met uitzondering van tweedehands materiaal zijn alle goederen gewaarborgd tegen montagefouten en/of fabricagefouten voor een periode van 24 maanden op mechanische en hydraulische systemen, en voor een periode van 12 maanden op elektrische systemen en dit vanaf de datum van levering.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onderdelen en materiaal; werkuren en eventuele verplaatsingskosten worden niet gedekt.

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd zijn.

Het Belgische recht is van toepassing.

Bijgewerkt op: 09/01/2012.